تقویم انتشار اخبار کالا | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

تقویم انتشار اخبار کالا

یک تقویم اخبار اقتصادی مربوط به بازارهای کالا در اختیار معامله گران قرار می گیرد. اخبار بطور منظم توسط بخش های دولتی و آژانس های تحلیلی خصوصی منتشر می شوند. کاربرها می توانند اخبار را طبق گروه های محصول جداگانه تقسیم بندی کنند و همچنین این اخبار را در دوره های زمانی منتخب مشاهده نمایند.
 • رده

  • کشاورزی
  • انرژی
  • ابزارهای طلایی
  • فلزات
  • ترکیبی
جدول سوایپ
تاریخ
زمان تجاری
منطقه
مؤثر بر
نام شاخص
سازمان - انتشار دهنده
Fri Mar 313: 00 pm
US
#C-SUGAR
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-ORANGE
#C-OATS
#C-CORN
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-COTTON
#C-LHOG
#C-RICE
Agricultural PricesUnited States Department of Agriculture
Fri Mar 3112: 00 pm
US
#C-RICE
Rice StocksUnited States Department of Agriculture
Fri Mar 3112: 00 pm
US
#C-SUGAR
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-ORANGE
#C-OATS
#C-CORN
#C-COTTON
#C-RICE
Prospective PlantingsUnited States Department of Agriculture
Fri Mar 3112: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-OATS
#C-CORN
Grain StocksUnited States Department of Agriculture
Thu Mar 305: 00 pm
AR
#C-ORANGE
Boletín Mensual del Mercado FrutihortícolaMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Thu Mar 303: 00 pm
US
#C-LHOG
Hogs and PigsUnited States Department of Agriculture
Tue Mar 2812: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-ORANGE
#C-OATS
#C-CORN
#C-COTTON
Crop Progress - State StoriesUnited States Department of Agriculture
Thu Mar 233: 00 pm
US
#C-ORANGE
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Cold StorageUnited States Department of Agriculture
Thu Mar 233: 00 pm
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Livestock SlaughterUnited States Department of Agriculture
Wed Mar 225: 00 pm
AR
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-OATS
#C-CORN
Informes de Molienda de CerealesMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Tue Mar 215: 00 pm
AR
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-CORN
Informes de Molienda de OleaginosasMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Fri Mar 173: 00 pm
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
Cattle on FeedUnited States Department of Agriculture
Thu Mar 165: 00 pm
AR
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-OATS
#C-CORN
Informe de Transporte y Embarques de Granos y SubproductosMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Thu Mar 169: 00 am
BR
#C-ORANGE
Anúncio do 3º Boletim Hortigranjeiro Prohort 2023Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
Tue Mar 145: 00 pm
AR
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-OATS
#C-CORN
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
Informe de Monitor de Exportaciones e Importaciones Agroindustriales Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Mon Mar 133: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-OATS
#C-CORN
#C-COTTON
North American Grain and Oilseed CrushingsUnited States Department of Agriculture
Fri Mar 103: 00 pm
US
#C-SUGAR
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-ORANGE
#C-OATS
#C-CORN
#C-RICE
Price Reaction after Crop ReportsUnited States Department of Agriculture
Fri Mar 103: 00 pm
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
#C-LHOG
Price Reactions After USDA Livestock ReportsUnited States Department of Agriculture
Thu Mar 910: 00 am
BR
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-OATS
#C-CORN
Anúncio do 6º Levantamento da Safra de Grãos 2022/23Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
Wed Mar 83: 00 pm
US
#C-LHOG
U.S. and Canadian HogsUnited States Department of Agriculture
Wed Mar 83: 00 pm
US
#C-LCATTLE
#C-FCATTLE
U.S. and Canadian Cattle and SheepUnited States Department of Agriculture
Wed Mar 812: 00 pm
US
#C-COTTON
Cotton GinningsUnited States Department of Agriculture
Fri Mar 33: 00 pm
US
#C-RICE
County Estimates All RiceUnited States Department of Agriculture
Wed Mar 13: 00 pm
US
#C-COTTON
Cotton SystemUnited States Department of Agriculture
Wed Mar 13: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-WHEAT
#C-OATS
#C-CORN
Grain CrushingsUnited States Department of Agriculture
Wed Mar 13: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-CORN
#C-COTTON
Fats & Oils - Ann.United States Department of Agriculture
Wed Mar 13: 00 pm
US
#C-SOYB
#C-SOYBM
#C-CORN
#C-RICE
Fats & OilsUnited States Department of Agriculture
Wed Mar 13: 00 pm
US
#C-COTTON
Cotton System - Ann.United States Department of Agriculture
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back