اخبار شرکت | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

اخبار شرکت

In the fast-paced world of finance, partnerships play a vital role in enabling companies to offer better services. The partnership also has the potential to increase awareness of each brand, as they can share each other's audience and increase coverage. Recently, two big players in the financial industry, investfox, and IFC Markets have announced a partnership that promises to benefit both partners and their audiences greatly.

به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در اتحادیۀ اروپا از تاریخ 03/26/2023 زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در ایالات متحده و کانادا، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر از تاریخ 12 مارس 2023 تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در:
1. Link Real Estate Investment Trust (انتشار سهام بیشتر)، معاملۀ CFD در سهام H-0823 # از تاریخ 02/21/2023 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز در H-0823 # در قیمت بسته شدن بازار در 02/20/2023 بسته خواهند شد. معامله در آینده دوباره مجاز خواهد شد.
2. .Fast Retailing Co., Ltd (تجزیۀ سهام)، معاملۀ CFD در سهام T-9983 # از تاریخ 02/27/2023 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز در T-9983 # در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 02/24/2023 بسته خواهند شد. معامله در آینده دوباره مجاز خواهد شد.

به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز رئیس جمهور) و در کانادا (روز خانواده)، در 20 فوریۀ 2023، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در .Constellation Software Inc، معاملۀ CFD در سهام CA-CSU# از تاریخ 02/14/2023 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز در CA-CSU# در قیمت بسته شدن بازار در 02/13/2023 بسته خواهند شد. انجام معامله در آینده دوباره مجاز خواهد شد.

به دلیل تعطیلات در چین (سال جدید چینی، جشنوارۀ بهاره) از 23 تا 25 ژانویۀ 2023، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل روز مارتین لوتر کینگ در ایالات متحده در تاریخ 01/16/2023، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

نسخۀ جدید NetTradeX Advisors 1.5.114 منتشر شده است.

به دلیل رویدادهای شرکتی (تفکیک بخشی از کسب و کار به یک شرکت مستقل به اسم GE HealthCare) در General Electric Company، معاملۀ CFD در سهام S-GE# از تاریخ 01/02/2023 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز در S-GE# در قیمت بسته شدن بازار در 12/30/2022 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجدداً مجاز خواهد شد.

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back