فرصت های بازار | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

فرصت های بازار

EURUSD: گزارش تورم مصرف کننده در آلمان برای ماه مارس یک رویداد اقتصادی مهم برای بازارهای فارکس محسوب می شود. دفتر آمار...

USDIDX: Federal Reserve interest rate decision is the key event in the March 20 - 24 week. Fed chair Jerome Powell will hold a conference on March 22. Several members of Federal Open Market Committee have...

USDIDX: گزارش مربوط به شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده، رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 13 تا 17 مارس است. سرمایه گذاران...

AUDUSD: تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی استرالیا در 7 مارس، رویداد مهم هفتۀ 6 تا 10 مارس محسوب می شود. معامله گران منتظر هستند...

EURUSD: گزارش تورم مصرف کننده در آلمان برای فوریه یک رویداد اقتصادی مهم برای بازارهای فارکس است. دفتر آمار فدرال آلمان،...

EURUSD: گزارش ضریب اطمینان اقتصادی در آلمان متعلق به ZEW رویداد اقتصادی مهم در هفتۀ 20 تا 24 فوریه است. این گزارش در 21 فوریه...

USDIDX: شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده که در 14 فوریه منتشر می شود، رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 13 تا 17 فوریه محسوب...

USDCAD: گزارش مربوط به شاخص مدیران خرید (PMI) متعلق به Ivey در کانادا یک رویداد مهم در هفتۀ 6 تا 10 فوریه محسوب می شود. اگر...

USDIDX: تصمیم فدرال ریزرو در قبال نرخ بهره، رویداد کلیدی هفتۀ 30 ژانویه تا 3 فوریه است. کنفرانس خبری جروم پاول، رئیس...

EURUSD: شاخص مدیران خرید بخش تولید متعلق به S&P Global در تخمین اولیه برای آلمان یک رویداد مهم در هفتۀ 23 تا 27 ژانویه محسوب...

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back