ساعت کار فارکس | ساعت بازار | ساعت بازار فارکس | ساعت کار بازار جهانی فارکس | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

ساعات معاملاتی فارکس و CFD - ساعت کار بازار جهانی فارکس

ابزارهای تجاریساعات معامله (CET)ساعات تجاری منطقه ای ()
فارکس دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
EURRUB ،USDRUBدوشنبه — جمعه (05:00 — 17:00)
فلزات گرانبهادوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
قراردادهای CFD سهام: بورس سهام TSE (ژاپن) / #T-... دوشنبه — جمعه (01:00 — 03:30, 04:30 — 07:00)
قراردادهای CFD روی سهام: NYSE، بازار بورس NASDAQ ( ایالات متحده) / #S-... دوشنبه — جمعه (14:30 — 21:00)
قراردادهای CFD روی سهام: بازار بورس LSE (بریتانیای کبیر) / #L-... دوشنبه — جمعه (09:00 — 17:30)
CFD روی سهام: بورس سهام HKEx (هنگ کنگ) / #H-... دوشنبه — جمعه (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00)
CFD روی سهام: بورس سهام Xetra (آلمان) / #D-... دوشنبه — جمعه (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30)
قراردادهای CFD سهام: بورس سهام TSX (کانادا) / ...-CA# دوشنبه — جمعه (14:30 — 21:00)
CFD سهام: بورس سهام ASX (استرالیا) / #A-... دوشنبه — جمعه (00:00 — 06:00)
CFD در ETFدوشنبه — جمعه (14:30 — 21:00)
قراردادهای بی وقفۀ CFD روی شاخص
USDIDXدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
AU200دوشنبه — جمعه (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00)
JP2000دوشنبه — جمعه (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30)
DE30دوشنبه — جمعه (09:01 — 22:00)
GB100دوشنبه — جمعه (09:01 — 22:00)
HK50دوشنبه — جمعه (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:10, 10:20 — 16:40)
NIKKEIدوشنبه — جمعه (01:00 — 16:30)
DJIدوشنبه — جمعه (01:00 — 21:00)
Nd100دوشنبه — جمعه (01:00 — 21:00)
RUT2000دوشنبه — جمعه (01:00 — 21:00)
SP500دوشنبه — جمعه (01:00 — 21:00)
USVIXدوشنبه — جمعه (01:00 — 21:00)
قراردادهای CFD ممتد روی کالاها
#C-COPPERدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
#C-HEATOILدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
#C-NATGASدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
OILدوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
#C-BRENTدوشنبه — جمعه (01:00 — 22:00)
#C-SUGARدوشنبه — جمعه (09:30 — 18:00)
#C-ROBUSTAدوشنبه — جمعه (09:00 — 18:30)
#C-COFFEEدوشنبه — جمعه (10:15 — 18:30)
#C-COCOAدوشنبه — جمعه (10:45 — 18:30)
#C-ORANGEدوشنبه — جمعه (13:00 — 19:00)
#C-FCATTLEدوشنبه — جمعه (14:30 — 19:05)
#C-LCATTLEدوشنبه — جمعه (14:30 — 19:05)
#C-LHOGدوشنبه — جمعه (14:30 — 19:05)
#C-CORNدوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20)
#C-OATSدوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20)
#C-SOYBدوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20)
#C-SOYBMدوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20)
#C-WHEATدوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20)
#C-RICEدوشنبه — جمعه (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20)
#C-COTTONدوشنبه — جمعه (02:00 — 19:20)
ابزارهای طلایی
XAUOILیک شنبه — پنجشنبه (23:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00)
XAUXAGیک شنبه — پنجشنبه (23:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00)
XAUSnPدوشنبه — جمعه (01:00 — 21:00)
قراردادهای CFD رمزارز (جدید)
ADAUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
BCHUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
BTCUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
DASHUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
DOGEUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
EOSUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
ETCUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
ETHUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
LTCUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
SOLUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
XLMUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
XMRUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
XRPUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
ZECUSDیک شنبه (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
شنبه (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00)
00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00
قراردادهای CFD روی کالاهای آتی
#F-BR...دوشنبه — جمعه (01:00 — 22:00)
#F-CC...دوشنبه — جمعه (10:45 — 18:30)
#F-CL...یک شنبه — پنجشنبه (23:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00)
#F-CT...دوشنبه — جمعه (02:00 — 19:20)
#F-GF...دوشنبه — جمعه (14:30 — 19:05)
#F-HE...دوشنبه — جمعه (14:30 — 19:05)
#F-HG...دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
#F-HO...دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
#F-JO...دوشنبه — جمعه (13:00 — 19:00)
#F-KC...دوشنبه — جمعه (10:15 — 18:30)
#F-LE...دوشنبه — جمعه (14:30 — 19:05)
#F-NG...دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
جمعه (00:00 — 22:00)
#F-QB...دوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20)
#F-RC...دوشنبه — جمعه (09:00 — 18:30)
#F-SB...دوشنبه — جمعه (09:30 — 18:00)
#F-ZC...دوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20)
#F-ZM...دوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20)
#F-ZO...دوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20)
#F-ZR...دوشنبه — جمعه (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20)
#F-ZW...دوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20)
قراردادهای CFD در Crypto Futures
#F-BT...یک شنبه — پنجشنبه (23:00 — 24:00) ,
دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00)
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back